Cách sử dụng hàm Vlookup

0 440

Hàm Vlookup là hàm dùng để tìm kiếm giá trị và trả về kết quả theo phương thức hàng dọc (theo cột). Hàm này còn dùng để thống kê, dò tìm dữ liệu theo cột một cách nhanh chóng và nhanh nhất.  Hàm Vlookup dò tìm theo cột. trả về giá trị dò tìm trong ô tại một cột trong một bảng dò tìm

Công thức của hàm Vlookup là: =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

– Lookup_value: là giá trị cần dò tìm 

– table_array: là bảng cần dò tìm

– col_index_num: là vị trí cột cần lấy giá trị

– range_lookup: nhập vào số 0 để tìm chính xác và nhập vào số 1 để tìm gần đúng (thông thường nhập số 0)

Ví dụ

Yêu cầu: Tính giá thuế NK của các mặt hàng theo từng đối tượng như bảng dưới đây:

Từ giá trị đối tượng, hàm sẽ nhập ô Thuế NK cho các mặt hàng dựa vào bảng QUY ĐỊNH THUẾ. Nhiệm vụ của bạn là nhập công thức ở ô G5 như sau: =VLOOKUP(D5;$D$17:$F$20;2;1)*E5

Trong đó:

Vlookup: là hàm dùng để tìm kiếm ra thuế NK tại Bảng quy định thuế. Ở đây, vì bảng quy định thuế cho dưới dạng cột nên ta dùng Vlookup chứ không phải Hlookup.

D5: Giá trị là đối tượng cần tìm ở đây là các đối tượng từ 1,2,3,4 (Cột Đối tượng).

$D$17:$F$20: Bảng giới hạn dò tìm, chính là D17:F20 (Ấn F4 để Fix cố định giá trị để khi Copy công thức xuống các ô khác, giá trị này không thay đổi).

2: Thứ tự cột giá trị cần lấy.

1: Trường hợp này, ta lấy giá trị tương đối nên chọn là 1.

 

0 440
Bài viết cùng chuyên mục