Cách sử dụng hàm IF trong EXCEL

0 1.127

Hàm IF là hàm điều kiện trọng Excel, được sử dụng riêng lẻ hay kết hợp với các hàm khác rất nhiều. Hàm IF là một trong những hàm phổ biến và quan trọng trong tính toán với excel. Hàm này giúp người dùng yêu cầu Excel kiểm tra một điều kiện và trả về một giá trị nếu điều kiện được đáp ứng, hoặc trả về một giá trị khác nếu điều kiện đó không được đáp ứng.

Cú pháp hàm IF trong Excel

Cú pháp Hàm IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)

Ý nghĩa hàm IF: Nếu như “điều kiện” đúng thì kết quả hàm trả về là “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2”.

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong Excel.

Việc sự dụng hàm IF với các giá trị số dựa trên việc sử dụng các toán tử so sánh khác nhau để diễn tả các điều kiện của bạn. Dưới đây là danh sách các toán tử logic dùng để so sánh trong biểu thức của hàm IF.

Ví dụ: Chúng ta có danh sách 7 học sinh gồm Mã, Họ và Tên, Giới tính, Điểm thi, Xếp loại. Cột xếp loại đang bị bỏ trống và chúng ta cần xét điều kiện xếp loại cho 7 học sinh này. Biết rằng nếu điểm thi >=5 thì xếp loại là “Đỗ”, còn dưới 5 thì xếp loại là “Trượt”.

Để xếp loại cho học sinh ta nhập công thức: =IF(D5>=5,“Đỗ”,“Trượt”)

Một số lưu ý khi sử dụng hàm IF

– Trong công thức của hàm IF, tham số “Giá trị 1” chính là kết quả đúng khi dữ liệu thỏa mãn điều kiện, “Giá trị 2” là kết quả sai khi dữ liệu không khớp với “điều kiện”
– Nếu bất kỳ tham số nào trong IF được cho dưới dạng các mảng, hàm IF sẽ đánh giá mọi phần của mảng.
– Bạn có thể lồng ghép nhiều hàm IF vào với nhau, con số tối đa các hàm IF có thể lồng vào nhau là 64. Tuy nhiên bạn có thể thay thế bằng các hàm khác, ví dụ như hàm tìm kiếm VLOOKUP hoặc HLOOKUP, hai hàm này có thể giúp bạn tối ưu các điều kiện một cách nhanh nhất.
– Nếu bạn muốn đếm các số với điều kiện cho trước, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF hoặc COUNTIFS
– Nếu bạn muốn cộng tổng các số với điều kiện cho trước, bạn có thể sử dụng hàm SUMIF hoặc hàm SUMIFS

 

0 1.127
Bài viết cùng chuyên mục